donderdag 28 november 2013

Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname - H.E. Lamur

Zoeken naar voorouders

Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname is tweetalig uitgegeven: Nederlands en Engels. De cassette bestaat uit twee boeken, in totaal 1.520 pagina’s. In een uitgebreide inleiding wordt de totstandkoming van deze publicatie toegelicht, evenals de geschiedenis van de databank van de vrijverklaarden. Ook worden een aantal plantages en familienamen nader toegelicht. Op de twee bijgevoegde landkaarten staan de plantages weergegeven.
Per plantage wordt aangegeven welk product er werd verbouwd, wie de eigenaar was van de plantage en hoeveel slaven er op de plantage woonden. Per slavennaam wordt op individueel niveau weergegeven wat de nieuwe familienaam werd, de leeftijd, het beroep evenals de verwantschap van de slaven onderling.
De auteur, professor dr. H.E. Lamur was tot voor kort als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 1988 begonnen met een gegevensbestand van de slavenbevolking in Suriname, waarvan het Emancipatieregister als basis diende. Naast het Emancipatieregister van het Centraal Bureau voor Burgerzaken [CBB], is ook het Archief van de Algemene Rekenkamer als bron van informatie voor het opmaken van de databank gebruikt. Deze bron is in het Nationaal Archief in Den Haag en in het Staatsarchief te Paramaribo waar zich ook enkele stukken bevinden, geraadpleegd. Dit onderzoek mondde uit in bovenstaande publicatie, met steun van het NiNsee, Amsterdam.


Geen opmerkingen :

Een reactie posten